OMAI nr. 492/2005

ORDIN nr. 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei de detectiv particular

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 14 februarie 2005

ORDIN nr. 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei de detectiv particular

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 14 februarie 2005

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

Prezentul ordin stabileşte procedura prin care se eliberează legitimaţia de detectiv particular, forma şi conţinutul acesteia.

Capitolul II 

Modul de eliberare a legitimaţiei de detectiv particular

Articolul 2

(1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular şi încadrarea persoanei în cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimaţiei de serviciu.

(2) Eliberarea legitimaţiei prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimaţia care nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul ordin nu poate face dovada calităţii de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Articolul 3

(1) Pentru eliberarea legitimaţiei, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataşează pe legitimaţie, iar pe unul dintre colţuri se aplică ştampila societăţii specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să ţină evidenţa legitimaţiilor eliberate într-un registru cu regim special, numerotat şi înregistrat la unitatea de poliţie competentă, având filele completate cu următoarea rubricaţie: „Nr. crt.”, „Numele şi prenumele detectivului particular”, „Domiciliul detectivului”, „Seria şi nr. legitimaţiei”, „Data eliberării”, „Semnătura de primire” şi „Menţiuni”.

(3) Seria şi numărul legitimaţiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fişă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de înaintare, în termen de 10 zile de la data eliberării legitimaţiei, la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul management resurse umane.

(5) Fişa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: „Nr. crt.”, „Numele şi prenumele detectivului particular”, „Domiciliul detectivului”, „Seria şi nr. legitimaţiei”, „Data eliberării”, „Semnătura de primire”, „Unitatea de poliţie care a eliberat atestatul”, „Seria şi nr. documentului de identitate al titularului legitimaţiei” şi „Menţiuni”.

Articolul 4

(1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să comunice serviciului de investigaţii criminale al inspectoratului de poliţie judeţean competent, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, despre încetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta şi detectivul particular angajat, în termen de 48 de ore de la apariţia acestei situaţii şi totodată să dispună retragerea legitimaţiei, procedând la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcând menţiuni în acest sens în registrul de evidenţă.

(2) În cazul în care detectivul particular refuză predarea legitimaţiei, societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să procedeze la anularea acesteia, asigurând totodată publicarea într-un cotidian de circulaţie naţională.

Capitolul III 

Forma legitimaţiei de detectiv particular, elementele de particularizare şi conţinutul acestui document

Articolul 5

(1) Legitimaţia de serviciu este documentul prin care detectivul particular îşi dovedeşte calitatea în baza căreia acţionează.

(2) Legitimaţia de serviciu cuprinde următoarele date:a) denumirea ţării;b) denumirea documentului;c) seria şi numărul acesteia;d) numele şi prenumele detectivului;e) codul numeric personal;f) emitentul;g) vizele anuale;h) menţiuni.

(3) Legitimaţia are în cuprins două file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, şi se tipăreşte conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se poziţionează pe prima pagină, sub drapelul tricolor şi titlul „LEGITIMAŢIE DETECTIV PARTICULAR”, în chenarul stabilit, pe care se aplică ştampila societăţii specializate/cabinetului individual, iar în partea dreaptă a acesteia se regăseşte spaţiul rezervat seriei şi numărului legitimaţiei, precum şi datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele menţiuni: „Numele”, „Prenumele”, „CNP”, „Emitent” şi semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat în culorile naţionale, cu formă liniară şi dimensiunile de 60 mm x 5 mm, având inscripţionat pe fond galben, cu majuscule, cuvântul „ROMÂNIA”.

(6) Pagina a 2-a a legitimaţiei este împărţită în 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, în care se aplică viza anuală a societăţii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor menţiuni.

(8) Pe pagina a 4-a a legitimaţiei se înscriu, cu majuscule, menţiunile: „ROMÂNIA” şi „DETECTIV PARTICULAR”, care încadrează stema specifică acestei activităţi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Capitolul IV 

Dispoziţii finale

Articolul 6

(1) În caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimaţiei de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de îndată, atât unitatea de poliţie pe raza căreia s-a înregistrat evenimentul, cât şi societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După înregistrarea evenimentului, unitatea de poliţie sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de investigaţii criminale, pentru a opera menţiunile corespunzătoare în fişa nominală prevăzută la art.

3 alin. (4).

(3) În caz de furt sau pierdere a legitimaţiei de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare într-un cotidian de circulaţie naţională, de înlocuire a documentului şi operează menţiunile ce se impun în Registrul de evidenţă.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimaţiei de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document şi operează în registrul de evidenţă menţiunile necesare.

(5) În toate situaţiile când societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimaţie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice în scris situaţia la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de investigaţii criminale, specificând motivele.

Articolul 7

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 8

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 3 februarie 2005.Nr. 492.