HG 757/2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

La Hotărârea Guvernului nr. 757/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 757/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

SECŢIUNEA 1 – Titlul actului normativ

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

SECŢIUNEA A 2-A – Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale. În prezent, funcţionarea societăţilor specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari este reglementată prin Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotârărea Guvernului nr. 1.666/2004.                                                      

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost instituite o serie de măsuri de simplificare a procedurilor de dobândire a calității de detectiv particular prin eliminarea obligativității depunerii certificatului de cazier judiciar, precum și prin eliminarea cerinței de depunere a copiilor legalizate după documente, la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent.

În scopul clarificării în mod expres a situației acelor dispoziții care intră sub incidența obligațiilor impuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2016, cât și pentru simplificarea procedurilor ce presupun o interacțiune între solicitanți și autoritățile competente, prin Ordonanța Guvernului nr.2/2017 a fost modificată Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

Urmare modificărilor intervenite asupra conținutului Legii nr.329/2003, se impune corelarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.16662004, sub aspectul eliminării obligativității depunerii a certificatului de cazier judiciar, avizului eliberat de unitățile de poliție în condițiile legii, a atestatului de detectiv particular pentru cabinetele individuale, precum și eliminarea obligației de a depune copia legalizată a actului constitutiv al societății, în care să fie menționat codul CAEN sau a contractului de societate, constatarea acestor condiții legale urmând a se realiza în bazele de date și informații specifice, de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Totodată, în ceea ce privește verificarea îndeplinirii de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European a condiției de a nu fi săvârșit o infracțiune cu intenție pentru care să fi fost condamnat în țara de cetățenie, aceasta se poate realiza de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, respectiv inspectoratele de poliție județene, prin intermediul Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe baza extraselor din cazierul judiciar obținute în condițiile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 2. Schimbări preconizate. În concret, se propun următoarele măsuri:

– conducătorii executivi ai societăților vor prezenta copia și originalul diplomei de studii pentru absolvenții facultăților de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverințe din care să reiasă că au îndeplinit funcția de lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice ori siguranței naționale cu grad de ofițer, urmând ca după confruntare originalele să fie restituite;

– inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, vor verifica îndeplinirea condițiilor privind:

a) existența avizului obținut în condițiile prevederilor legale;

b) existența atestatului de detectiv particular în situația cabinetelor individuale;

c) existența actului constitutiv al societății sau a contractului de societate și/sau statutului societății. – solicitanții nu vor mai trebui să facă dovada deținerii anterior a calității de polițist, unitățile de poliție urmând a verifica îndeplinirea acestei condiții legale în evidențele specifice proprii.